Mis on isikuandmed? Mida tähendab isikuandmete töötlemine?

Isikuandmeteks on sellised andmed, mille kaudu on võimalik konkreetset füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada, näiteks tema nime, isikukoodi või e-posti aadressi kaudu. Sealjuures võib isikuandmeteks olla ka inimese välimus või hääl.
Seega on isikuandmete määratlemisel oluline küsida: kas nende andmete põhjal on võimalik füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada. Täpne definitsioon isikuandmete kohta asub isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artiklis 4 punktis 1.

MIDA EI LOETA ISIKUANDMETEKS?
Isikuandmeteks ei loeta  isikuandmeid, mis on muudetud anonüümseks sellisel viisil, et üksikisikut ei ole võimalik tuvastada või ei ole enam võimalik tuvastada. Anonüümseks muutmine peab olema pöördumatu, et andmed oleksid tõeliselt anonüümsed.

Kui isikuandmed on muudetud mitteidentifitseeritavaks, need on krüpteeritud või pseudonümiseeritud, kuid neid saab uuesti kasutada isiku tuvastamiseks, jäävad need isikuandmeteks ja kuuluvad õigusakti reguleerimisalasse.

Samuti ei ole isikuandmeteks auto numbrimärk ega juriidilise isiku andmed. Andmekaitsereeglid kohalduvad ainult füüsiliste isikute andmetele. Kõigi äriühingutega seotud füüsiliste isikute andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg) on isikuandmed ning seega ka isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisalas.

Samas kui füüsilise isiku kontaktandmed on juriidilise isiku kontaktandmeteks märgitud Äriregistris, siis loetakse need andmed juriidilise isiku kontaktandmeteks. Auto numbrimärk kuulub isikuandmete hulka juhul, kui auto omanik ja number on kokku viidavad. Eestis ei ole autoomanike register avalik, mis tähendab, et pelgalt numbrimärki ilma tema omanikust teadmata ei saa lugeda isikuandmete hulka kuuluvaks infoks, küll aga omaniku ja numbrimärgi kokku viimisel olukord muutub.

MIDA TÄHENDAB ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE?
Isikuandmete töötlemine on igasugune andmetega tehtav toiming, mis võib hõlmata andmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, muutmist, juurdepääsu võimaldamist, avaldamist, avalikustamist, päringute teostamist, väljavõtete tegemist, kasutamist, edastamist, ristkasutamist, ühendamist, üleandmist, sulgemist, kustutamist või hävitamist sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.Isikuandmete töötlemiseks peab olema õiguslik alus ning tuleb järgida isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Allikas: Andmekaitse Inspektsiooni koduleht
Järgmine
Mis on IKÜM? Mis on GDPR?

Vastused puuduvad

Email again: