Mis on IKÜM? Mis on GDPR?

Euroopa Parlament võttis vastu isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) 2016. aasta 14. aprillil. Määrus asendas andmekaitsedirektiivi 95/46 ning seda hakati kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega alates 25. maist 2018.
Üleeuroopaline õigusakt on liikmesriikidele otsekohalduv, mis tähendab, et siseriiklik isikuandmete kaitse seadus ja teised õigusaktid peavad olema üldmäärusega kooskõlla viidud.

Selle määruse ametlik inglisekeelne nimi on General Data Protection Regulation ehk lühendatult GDPR. IKÜM ehk isikuandmete kaitse üldmäärus on eestikeelne tõlge Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse 2016/679 nimetusele.

IKÜM artikli 1 kohaselt on sätestatakse selle määrusega õigusnormid, mis reguleerivad füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete vaba liikumist ning selle eesmärk on kaitsta füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eriti nende õigust isikuandmete kaitsele.

Isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldatakse isikuandmete täielikult või osaliselt automatiseeritud töötlemise suhtes ja isikuandmete automatiseerimata töötlemise suhtes, kui kõnealused isikuandmed kuuluvad andmete kogumisse või kui need kavatsetakse andmete kogumisse kanda (IKÜM artikkel 2 lõige 1).

Allikas: Andmekaitse Inspektsiooni koduleht

Eelmine
Mis on isikuandmed? Mida tähendab isikuandmete töötlemine?
Järgmine
Millal isikuandmete kaitse reeglid ei kehti?

Vastused puuduvad

Email again: