Kes on vastutav töötleja? Kes on volitatud töötleja? Kes on kaasvastutav töötleja?

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
Seega on vastutav töötleja näiteks asutus, kes teeb otsuse töötlemise teatavate põhielementide kohta. Vastutav töötleja võib olla määratletud seadusega või tuleneda üksikjuhtumi faktiliste asjaolude või olukorra analüüsist.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
Töötlejaks kvalifitseerumiseks on kaks põhitingimust: ta on vastutava töötleja suhtes eraldiseisev üksus ja töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Volitatud töötleja on tavaliselt ettevõtteväline kolmas isik. Volitatud töötleja kohustused vastutava töötleja ees tuleb määrata kindlaks lepinguga või muu õigusakti alusel.

Kaasvastutav töötleja määrab teise või mitmete organisatsioonidega koos ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
Kaasvastutavad töötlejad peavad sõlmima omavahelise lepingu või tegema kokkuleppe, määrates kindlaks igaühe vastutusvaldkonnad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmiseks. Kokkuleppe põhitingimused tuleb teha teatavaks isikutele, kelle andmeid töödeldakse.

Allikas: Andmekaitse Inspektsiooni koduleht

Eelmine
Millal isikuandmete kaitse reeglid ei kehti?
Järgmine
Kes on andmesubjekt? Kes on kolmas isik?

Vastused puuduvad

Email again: